מגרש 29 אזור תעשיה

תוכנית 22/ 03/ 104/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 29 אזור תעשיה
מספר: 22/ 03/ 104/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מסחרי על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
מגרש 29 אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1994תאריך פרסום: 11/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4266. עמוד: 966. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות23/06/1994תאריך פרסום: 23/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4225. עמוד: 3906. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 02/06/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה18/10/1993
קבלת תכנית04/07/1993