מגרש 30 - רובע סיטי - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 113/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 30 - רובע סיטי - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 113/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין משולב מגורים מיוחד, מסחר
ומשרדים וחניה תת קרקעית פרטית עבורו בתחום השצ"פ הסמוך,
על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: קרית מגורים מזרח, רחוב הציונות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2020חלק3254, 58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 17רובע סיטישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 690. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/10/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2561. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית27/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301515/12/2003