מגרש 300 רחוב דקל 51

תוכנית 14/ מק/ 1034

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 300 רחוב דקל 51
מספר: 14/ מק/ 1034
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בסמכות ועדה מקומית במגרש מס' 300
המיועד לאזור מגורים א' ברחוב דקל 51 עומר.

עיקרי ההוראות:
- שינוי בקוי בניין
לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.
- שינוי הוראות בדבר בינוי כולל הנחיות להגבהת גדר
בחזית צפון מזרחית של המגרש,
לפי סעיף 62 א (א) (5) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38576חלק133
38577חלק144
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 37שבילים להולכי רגל ומגרשים למתקנים הנדסיים עומר צפון - מזרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200900528/01/2009