מגרש 308 - מושב תאשור

תוכנית 7/ מק/ 2036

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 308 - מושב תאשור
מספר: 7/ מק/ 2036
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים,
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתאשור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100237כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 141/ 1שינוי לתכנית מפורטת - מרכז מושב תאשורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2002תאריך פרסום: 04/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5109. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200109314/04/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002