מגרש 313 מעגל הזוגן 1451/2 ירוחם

תוכנית 26/ 02/ 107/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 313 מעגל הזוגן 1451/2 ירוחם
מספר: 26/ 02/ 107/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה למגרש מגורים מס' 313 ברח' מעגל הזוגן 1451/2, שכ' שקד, ירוחם.

עיקרי ההוראות:
? הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית במגרש (תא שטח) מס' 313 המיועד לאזור מגורים ב' מ- 120% ל- 131% (20 מ"ר) עבור דירה מס' 1451/2.
? קביעת זכויות בניה למטרת שרות 3.5% (מחסן עד 6.5 מ"ר) עבור דירה מס' 1451/2.
? שינוי קווי בניין.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
? קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחםירוחםמעגל הזוגן

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 193785
קואורדינאטה Y 543620

שטח התכנית נמצא בשכ' שקד ? רח' מעגל הזוגן 1451/2 ,ירוחם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39608חלק23, 81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3541. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/02/2012
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 433. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/04/2010
קבלת תכנית21/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200116/01/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים130910/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה