מגרש 32 - שכונת גנים א' אילת

תוכנית 2/ 03/ 138/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 32 - שכונת גנים א' אילת
מספר: 2/ 03/ 138/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בניה קיימת במגרש 153 - שכ' גנים א' באילת שהינה שכונת בנה ביתך המאופיינת בבניה צמודת קרקע.
בתכנית זו מבוקשות: תוספת זכויות בניה ושינוים בקווי בנין להסדרת בניה קיימת והבריכה.

עיקרי ההוראות:
שינוי זכויות הבניה - שטח עיקרי מותר: 180.00 מ"ר .
מוצע: 257.92 מ"ר.
שטח שירות:
לבניה תת-קרקעית מותר: 45.00 מ"ר.
מוצע: 16.90 מ"ר.
שטח חניה בקירוי מפרגולה, מעץ 20.0 מ"ר.

שינוי מרווחי בניה:
קו בניין אחורי: מ-4.0 מ' ל-3.8 מ'
קו בניין צדדי שמאלי: מ-3.5 מ' ל-3.3-1.7 מ'
(ראה תשריט)

שינוי בתכסית מרבית: מותר: 90 מ"ר
מוצע: 170 מ"ר

קביעת הנחיות בינוי עפ"י נספח הבינוי: מחייב לעניין קווי בנין, מפלס הכניסה הקובעת
ותכסית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתהצפצפה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 385025
קואורדינטה Y 193755

רח' הצפצפה שכונת גנים א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק4290
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"דשינוי
תוכנית2/ 03/ 138מגורים א' וג' 370 יח"דכפיפות
תוכנית2/ 02/ 101/ 26מ-1 מ-14 מ-3 דרכים ומגוריםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4193. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2011
קבלת תכנית01/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138517/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה