מגרש 326 משעול הזית 4 שחמון 4

תוכנית 2/ 03/ 235/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 326 משעול הזית 4 שחמון 4
מספר: 2/ 03/ 235/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה בניה קיימת במגרש 326.
בתכנית זו מבוקשות: תוספת זכויות בניה, תוספת קומת מרתף, שינוי תכסית, שינוי קווי בנין לבריכה, לחדר מכונות ולחניה מקורה.

עיקרי ההוראות:
שינוי זכויות בניה: מאושר: 200 מ"ר שטח עיקרי
30 מ"ר שטח שרות
30 מ"ר שטח שרות לחניה
מוצע: 347 מ"ר שטח עיקרי
10 מ"ר שטח שרות
57 מ"ר שטח שרות לחניה
תוספת בריכה: הקמת בריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי לבריכה
בתחום "קו השבר הגיאולוגי" באישור מהנדס וגיאולוג לעניין זה.
שינוי מספר הקומות: מותר שתי קומות מעל לקרקע, מוצע 2 קומות מעל לקרקע וקומת מרתף.
שינוי מרווחי בניה נקודתיים כמצויין בתשריט ובנספח הבינוי.
שינוי בתכסית מירבית: מותר: 150 מ"ר
מוצע: 27% (334 מ"ר)
קביעת הנחיות בינוי עפ"י נספח הבינוי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
בין משעול הזית לשד' ששת הימים
קואורדינטה X 384700
קואורדינטה Y 193550

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40082חלק2111
40092חלק58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4כפיפות
תוכנית2/ 03/ 209שחמון- רובע 4 - שינוי הוראות התכניתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןכפיפות
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4196. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים29/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/04/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/04/2012
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2011
לא הוגשו התנגדויות27/06/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 50. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/09/2010
קבלת תכנית04/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100718/07/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122830/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה