מגרש 337 - שכונת יעלים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 337 - שכונת יעלים - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה חדשות.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחי בניה מרביים, מ - 75% ל- 122% מתוכם 109% עיקרי.
ב. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' המלחה פינת רח' הנחושת
שכונה א' בית מס' 337
קואורדינטה X 386530
קואורדינטה Y 194980

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק4544, 46, 141, 220, 224
40052חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2686. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/02/2009
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3547. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/10/2006
קבלת תכנית26/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800903/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700910/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה