מגרש 35 שכונה 11 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 172/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 35 שכונה 11 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 172/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות ותוספת 2 יח"ד במגרש 35 שכונה 11 לבנייה למגורים א'.

עיקרי ההוראות:
? קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים מ- 56% ל- 100% שמתוכם השטח העיקרי והמרבי 65.88% ושטחי שירות 34.12%.
? קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
? קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 187458 X=
קואורדינטה Y 573936 Y=

שכונה 11 בתל שבע סמוך לשטח ציבורי פתוח מס' 903 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100727חלק1
100728חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 169שכונה 11- תל שבעשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא נדרשת לבדיקה14/10/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6402. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2011
קבלת תכנית08/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה