מגרש 35 שכונה 4 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 35 שכונה 4 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הגדלת אחוזי בניה ,תוספת 2 יח"ד ובנית שני מבני מגורים במגרש 35,שכונה 4 בחורה.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת אחוזי בניה מ 40% עיקרי ל 85.58 עיקרי +14.42 לשטחי שירות.
ב.קו בנין לחניית רכבים קדמי/וצידי 0.0.
ג.קביעת 4 יח"ד במגרש.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=194650
קואורדינטה Y Y=578350

שכונה 4 מגרש 35 חורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100556חלק30, 3245, 166
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 6יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 4שינוי
תוכנית7/ 03/ 433הסדרת דרך מס' 1 בחורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/11/2012
לא הוגשו התנגדויות05/11/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5760. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2011
קבלת תכנית22/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200220/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית