מגרש 37 שכונה 43 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 319/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 37 שכונה 43 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 319/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי הבניין והגדלת זכויות בנייה למגורים א', במגרש 37 שכונה 43 כסיפה.

עיקרי ההוראות:
? הגדלת זכויות הבנייה המרביים מ 45% ל- 81% מתוכם 65% המהווים שטחים עיקריים + 150 מ"ר שטחי שירות .
? שינוי קווי הבניין : - קוו בניין קדמי מ ? 5 מ' ל - 0 - 4.9 מ' .
- קוו בניין צדי לכיוון מגרש (36) מ- 3.5 מ' ל - 2.5 מ' - 3.0 מ'.
- קוו בניין אחורי מ- 10 מ' 6- 5 מ' .
? תוספת יחידת דיור מ- 4 יח"ד ל- 5 יח"ד למגרש .
? קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
? קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 209083 X=
קואורדינטה Y 572403 Y=
מגרש 37, שכונה 43

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100076חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 319שכונה 43 - כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5762. שנה עברית: התשעב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2011
קבלת תכנית03/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה