מגרש 47 משעול הלויים שחמון 7 אילת

תוכנית 2/ 03/ 207/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 47 משעול הלויים שחמון 7 אילת
מספר: 2/ 03/ 207/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה להסדיר מצב קיים ע"י תוספת זכויות בניה בקומת הקרקע לבית מס' 26,תוספת יחידת דיור ושינוי נקודתי בקווי בנין אחורי וצדדי-מערבי לטובת יחידת הדיור . כמו כן מאפשרת תכנית זו בניית תוספות בניה לכלל הדיירים.

עיקרי ההוראות:
1.שינוי זכויות הבניה : שינוי שטח בניה עיקרי
מותר - 750 מ"ר,
מוצע - 875 מ"ר
2.תוספת יחידת דיור : תותר תוספת יח"ד בתחום שטחו של בית מס'
26 כמצוין בתשריט ובנספח הבינוי.
סה"כ יותרו 6 יח"ד בתא שטח 47.
3.שינוי בקווי בנין : שינוי נקודתי בקו בנין קדמי-דרום-מערבי:
מותר - 4 מ'
מוצע - 0 מ'.
שינוי נקודתי בקו בנין צדדי - צפוני:
מותר - 4 מ'
מוצע - 0 מ'.
4.קביעת הנחיות לבינוי: כמצוין בהוראות התכנית ובנספח הבינוי.
5.הגדרת שטחים למצללות: יותר להקים מצללות בשטח כולל של 160 מ"ר
שיחושבו כשטח שרות למטרה זו בלבד. בגובה
פנימי מרבי 2.40 מ'.
6.הגדרת קווי בנין למצללות: כמצוין בתשריט ובנספח הבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שחמון רובע 7
מגרש 47 משעול הלויים
בין משעול הלויים לרח' דרך הגיא
מספרי בתים: 18,20,22,24,26
קואורדינטה X 193365
קואורדינטה Y 384855

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40092חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 136רובע 7שינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4592. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים15/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2859. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2009
קבלת תכנית14/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112925/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000301/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה