מגרש 5א' - הנחיות בניה

תוכנית 14/ 02/ 100/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 5א' - הנחיות בניה
מספר: 14/ 02/ 100/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בקוי בנין חזיתי וצדדי במגרש מס' 5 א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רחוב עדעד 5 א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1997.
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4429. עמוד: 4167. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית15/04/1996
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1996תאריך פרסום: 25/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4374. עמוד: 1423. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/10/1995
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1993
קבלת תכנית20/10/1993