מגרש 503 מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 503 מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בנייה במגרש 503 מגורים א' במושב מבועים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי בקווי הבניין.
2. הגדלת זכויות בנייה.
3. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
4. שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
6. קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 166950
קואורדינטה Y 595700

מבועים מגרש 503
מגרש 6 לפי תרש"צ (2)/ 4/1080/6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100246חלק14-15145
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 39מרכז כפרי מבועיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3546. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/02/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית29/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2011
לא הוגשו התנגדויות12/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4809. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/04/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2009
קבלת תכנית27/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה