מגרש 517 - מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 517 - מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת זכויות בניה בקומה א'.

עיקרי ההוראות:
הגדלת זכויות בניה מ- 40% ל- 75% והגדרת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
הגדלת תכסית מירבית מ- 25% ל- 45%

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
ברח' חרצית
בפינה הצפון מזרחית של שכונת המגורים
בתחום מועצה אזורית מרחבים

קואורדינטה מערב מזרח Y 595750
קואורדינטה דרום צפון X 167210

גושים וחלקות:
גוש 100246/1 מוסדר, חלק מחלקה 2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 39מרכז כפרי מבועיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3116. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים06/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4798. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/07/2007
קבלת תכנית25/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה