מגרש 53 נאות הכיכר אזור מגורים וארוח כפרי

תוכנית 10/ 02/ 100/ 76

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 53 נאות הכיכר אזור מגורים וארוח כפרי
מספר: 10/ 02/ 100/ 76
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לאשר תוספת זכויות לצרכי אירוח-כפרי, ושינוי יעוד הקרקע, ממגורים בנחלה חקלאית, למגורים בישוב כפרי, במושב נאות הכיכר.

עיקרי ההוראות:
הבינוי במגרש שייעודו החדש: "מגורים בישוב כפרי", יכלול מלבד בית המגורים למשפחה, גם "יחידות אירוח-כפרי, בהתאם לתקנים הפיסיים לתכנון וסיווג מתקני-אכסון של משרד התיירות". יותרו כל השימושים המותרים באזור מגורים בישוב חקלאי (לפי תכנית מס' 22/100/02/10), בנוסף להקמת "יחידות אירוח-כפרי בהתאם לתקנים הפיסיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון של משרד התיירות" (צימרים) ומבנה שירות לטובתם, בהתאם לטבלת הזכויות והוראות הבניה. יחידות אלו ייבנו ללא חיבור לבית המגורים. שטחה של כל יחידה כזו לא יעלה על 40 מ"ר ברוטו, ולא יפחת מ- 20 מ"ר ברוטו. כל יחידה תכלול לפחות חדר שינה אחד ששטחו לא יקטן מ- 14 מ"ר, וכן מערכת שירותים ומטבחון נפרדים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמרנאות הככרנאות הכיכר

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 537,885
קואורדינטה Y 236,140

מגרש 53 במושב נאות הכיכר, ממוקם בשוליו הדרום-מזרחיים של תחום המגורים. מצד מזרח ומצד דרום-מערב ? הינו תחום בדרך היקפית מס' 12. מצד צפון-מזרח וצפון-מערב ? גובל במגרשים 54 ו- 52 (בהתאמה).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39063חלק1
39691חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100/ 22נאות הכיכרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/2012
לא הוגשו התנגדויות24/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4208. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2011
קבלת תכנית14/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה