מגרש 60 שכונה 4 חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 60 שכונה 4 חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין והגדלת זכויות בניה ותוספת 4 יח"ד - סה"כ 6 יח"ד, במגרש מס' 60 שכונה 4, חורה.

עיקרי ההוראות:
? קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים ל-99.6% כשמתוכם 72.9% מיועדים לשטחים
עיקריים .
? קביעת קווי הבניין במגרש.
? קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
? קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 194679X=
קואורדינטה Y 578234Y=

שכונה 4 מגרש 60, חורה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100556חלק7071
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 6יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 4שינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 7שינוי בהנחיות בניה - שכונה 4 בחורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות19/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5760. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/11/2010
קבלת תכנית08/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100428/03/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית