מגרש 601 שכ' 1 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 601 שכ' 1 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מגרש לספורט ומגרש למבנים ומוסדות ציבור בשכונה 1 בחורה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ביעודי קרקע משטח ציבורי פתוח לספורט ונופש ולמבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
ג. קביעת שימושים, הגבלות וזכויות בניה.
ד. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך ל- 52%, מתוכם 45%
המהווים שטחים עיקריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193200
קואורדינטה Y 578310

חורה- שכונה 1, ברחובה הראשי וכ- 150 מ' מן הכניסה לשכונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100433חלק31
100436חלק4546
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 10שכונה 1 בחורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות23/11/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6404. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
קבלת תכנית07/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100511/04/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית