מגרש 66, רח' איתמר בן אבי 4 מושב עזריה

תוכנית גז/ 1/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 66, רח' איתמר בן אבי 4 מושב עזריה
מספר: גז/ 1/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לפצל את מגרש 66 נחלה ( ללאתוספת ביח"ד למגרש ביעוד מגורים א" (תא שטח C66) ולנחלה , תאי שטח A66+B66 (חקלאי ) וכן שינוי נקודתי בקו בנין קידמי למגרש A66 ( מצב קיים ) כל בניה בעתיד יהיה בקו בנין קידמי 5.00 מ'.

עיקרי ההוראות:
א. חלוקה בהסכמה של מגרש 66 ( נחלה ) למגרש C66 מגורים א' ולנחלה ( תאי שטח A66+B66)
ב. קביעת הוראות וזכויות בניה .
ג. בתא השטח 66A שינוי נקודתי בקו בניין מ5.00 מ' ל- 4.82 מ'
ראה תשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה

תיאור המיקום:
איתמר בן אבי 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3883חלק66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/בשינוי
תוכניתגז/ 1עזריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/06/2012
קבלת תכנית15/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201201330/07/2012