מגרש 70 שכונה 6 חורה

תוכנית 7/ מק/ 2578

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 70 שכונה 6 חורה
מספר: 7/ מק/ 2578
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי והסדרת קוי בניין למגורים בהתאם לבניה למגורים הקיימת בפועל בשטח המגרש עפ''י סעיף 62 א (א) 4 כל זאת ללא שינוי בזכויות הנביה המותרים.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנייין עפ''י המסומן והמתואר בתשריט לפי סעיך 62 א (א) 4 לפי הפירוט הבא:
קו בניין קדמי 5.0
קו בניין צדי מכיון מגרש מס' 72 - 2.7-3.0 מ'.
קו בניין צדי מכיון מגרש מס' 69 - 0.0 - 3.0 מ'.
קו בניין אחורי מכיון מגרש שצ''פ 0.0 - 0.6 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100013חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 91חורה -שכונה 6כפיפות
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201202428/05/2012