מגרש 70 - דימונה

תוכנית 25/ 03/ 102/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 70 - דימונה
מספר: 25/ 03/ 102/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין אחורי מ-5.0 מ' ל-3.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
ישוב: דימונה
רחוב האשל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39507כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/03/1992תאריך פרסום: 12/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3981. עמוד: 2374. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1992
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1991תאריך פרסום: 24/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3946. עמוד: 888. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1991.
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1991
קבלת תכנית28/04/1991