מגרש 702 - שכונת יעלים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 80

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 702 - שכונת יעלים - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 80
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המגדירה שטחים לתוספות בניה לצורך הרחבת דירות.
התכנית מבוססת בעיקרון על תכנית סטנדרטית לתוספות בניה של עיריית אילת, למעט שינויים שנועדו להסדרת בניה קיימת.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת זכויות בניה :
מאושר: 636 מ"ר עיקרי ו 44 מ"ר שרות.
מוצע: 1094 מ"ר עיקרי ו 44 מ"ר שרות.
ב. הגדרת קווי בנין :
קו בנין צפוני - 4.30 מ'
קו בנין דרומי ? 1.30 מ'
קו בנין מזרחי - 1.50 מ'
קו בנין מערבי ? 2.00 מ'
ג. קביעת גובה מרבי:
12.50 מ' ממפלס ה 0.00

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 195130
קואורדינטה Y 385935

שכונת יעלים באילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק210
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3536. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים15/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2011
לא הוגשו התנגדויות23/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6788. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים11/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/09/2010
קבלת תכנית12/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101121/11/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים128922/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה