מגרש 75 - נוף המפרץ

תוכנית 2/ 03/ 145/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 75 - נוף המפרץ
מספר: 2/ 03/ 145/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזורי מגורי נופש על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה
בהתאם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מקום: שכונת מערב 2, רחוב מלכת שבא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40045חלק75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/06/1992תאריך פרסום: 22/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4019. עמוד: 3718. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית06/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1991תאריך פרסום: 25/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3936. עמוד: 331. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/1991
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1991
קבלת תכנית11/02/1991