מגרש 78 רחוב סמלו נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 78 רחוב סמלו נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה מסחרי בתחום מגרש אשר יעודי לתעשיה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע של מגרש B 78 מתעשיה למבנה מסחר.
- קביעת הוראות והנחיות בניה:
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת השימושים והתכליות.
- קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת מרווחי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק54, 89
39583חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
תוכנית22/ מק/ 2051מגרש 78 ב' אזור תעשיה ומלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2012
קבלת תכנית23/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200830/07/2012