מגרש 78 - כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 78 - כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרה מחדש של אזור מגורים בישוב חקלאי בתחום הנחלה כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים בישוב חקלאי.
ג. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים בישוב חקלאי לאזור חקלאי.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים לאזור מגורים בישוב חקלאי (מגרש מס' 78A)
ל 610 מ"ר מתוכם 445 המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת התכליות והשימושים.
ו. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית באר טוביה
מגרש: 78

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2749חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4796. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים05/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/08/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3164. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2006
קבלת תכנית06/01/2005