מגרש 90 עזריה - חלוקת מגרש לבעלי מקצוע ומגרש למגורים

תוכנית גז/ 1/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 90 עזריה - חלוקת מגרש לבעלי מקצוע ומגרש למגורים
מספר: גז/ 1/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מגורים לבעלי מקצוע (בהסכמת הבעלים) לשני מגרשים. מגרש ביעוד מגורים ומגרש ביעוד מגורים בעלי מקצוע.

עיקרי ההוראות:
1 חלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סעיף ז' לחוק.
2 קביעת הוראות ומגבלות בניה.
3 קביעת קווי בנין בהתאם לתשריט.
4 קביעת יעוד למגרש המפוצל כיעוד למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריהעזריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3886חלק51
5430חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 1עזריהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2012
קבלת תכנית15/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200723/04/2012