מגרש 901 שכונה 9 תל שבע

תוכנית 7/ מק/ 2563

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 901 שכונה 9 תל שבע
מספר: 7/ מק/ 2563
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי קו בניין עפ''י סעיף 62 א (א) (4)

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בנויין צדדי ואחורי:
קו בניין קדמי (5 מ').
קו בניין צידי מכיוון מגרש 33 (3 מ')
קו בניין צידי מיגון שצ''פ מס' 905 (2.4-3 מ').
קו בניין אחורי מיכוון דרך משולבת (3 מ').
קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 57תל-שבע שכונות 10,9כפיפות
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201002809/12/2010