מגרש 916 - שכונת חכמי ישראל

תוכנית 25/ 03/ 140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 916 - שכונת חכמי ישראל
מספר: 25/ 03/ 140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת מגרש מסחרי מס' 916, ע"ח דרך קיימת, ע"י חלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים.
2. הגדלת היקפי בניה המרביים ( למטרות עיקריות ושירות).
3. שינוי יעודי קרקע: מדרך קיימת לדרך משולבת.
4. קביעת קווי בנין שונים.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
שכונת "חכמי ישראל", מרכז מסחרי "תשלוז" צומת רח' אלחריזי, שמעון בר- יוחאי, שלום שבזי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39526חלק30
39527חלק2341, 43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ במ/ 65/ 4שכונת פינטו-שינוי בתקנות בניה במגרש מס' 916שינוי
תוכנית25/ במ/ 65שכונת פינטושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3835. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים06/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/05/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4013. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית14/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500921/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54228/07/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500117/01/2005