מגרש 92

תוכנית 14/ 02/ 100/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרש 92
מספר: 14/ 02/ 100/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו צידי מ-3.00 ל-1.80 בצד המערבי לאורך המבנה
בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
מגרש 92

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1991.
פרסום לאישור ברשומות19/04/1991תאריך פרסום: 19/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3868. עמוד: 2234. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/1991
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1990תאריך פרסום: 20/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3826. עמוד: 834. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1990.
החלטה בדיון בהפקדה26/11/1990
קבלת תכנית13/08/1990