מגרש 95 A ניר ישראל (מגרש לבעלי מקצוע) - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 136/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 95 A ניר ישראל (מגרש לבעלי מקצוע) - שקמים
מספר: 6/ 03/ 136/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת יחידת דיור אחת במושב ניר ישראל המונה כיום 265 יח"ד לפני השינוי.
ב. חלוקת מגרש 95א.
ג. שינוי יעוד מאזור מגורים ומשקי עזר (מגרש מס' 95א') לאזור מגורים א' (מגרשים מס' 95/1 - 95/2).
ד. קביעת זכויות הבניה המרביים במגרשים ל 180 מ"ר לכל יח"ד, מתוכם 130 מ"ר מהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת שטח לזכות מעבר למגרש מס' 95/1.
ו. קביעת התכליות והשימושים.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון
מגרש 95 א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2674חלק65
2676חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 136/ 3מושב ניר ישראלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 59. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/07/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/06/2010
לא הוגשו התנגדויות17/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 27. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/01/2006
קבלת תכנית26/09/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה