מגרש 96 - שכונה 29 - הגדלת שטח המגרש - רהט

תוכנית 17/ 03/ 196/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש 96 - שכונה 29 - הגדלת שטח המגרש - רהט
מספר: 17/ 03/ 196/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת שטח לאזור מגורים על ידי
שינוי ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
מקום: שכונה 29 מגרש 96

גושים וחלקות:
גוש שומה 48 בני שמעון חלק מחלקה 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
48חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 196שכונה 29 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3364. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1503. שנה עברית: התשסד .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2003
קבלת תכנית22/02/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003