מגרש B 307 נווה דקלים - אשקלון

תוכנית 4/ מק/ 2130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרש B 307 נווה דקלים - אשקלון
מספר: 4/ מק/ 2130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכללת תחנת דלק דרג א' בין השימושים המותרים
בחזית המסחרית ע"פ תיקון 43 לחוק התכנון והבניה
תשנ"ב סעיף 62 א (א) 10.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1206חלק23-2428-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ מק/ 2086נווה דקלים - אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/2002תאריך פרסום: 26/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5141. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים17/10/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. שנה עברית: התשסב .