מגרשים 1038, 1037 ברחוב החורשה עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרשים 1038, 1037 ברחוב החורשה עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מ"אזור קמפינג" ו"שטח ללא יעוד" ל"אזור מגורים".
ב. שינוי יעוד מ"אזור קמפינג" ו"שטח ללא יעוד" ל"דרך מוצעת".
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה בשטח לאזור מגורים.
ד. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי לאזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
רח' החורשה 21 ו- 23
מגרשים 1038 , 1037

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק48
38577חלק153-154
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 101עומר הישנהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 56. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/06/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות08/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4205. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/04/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/12/2006
קבלת תכנית29/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה