מגרשים 142, שכונה א' שגב שלום

תוכנית 7/ 03/ 330/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 142, שכונה א' שגב שלום
מספר: 7/ 03/ 330/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין והגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריות ולשירות ותוספת 2 יח"ד במגרש מס' 142 בשגב שלום.

עיקרי ההוראות:
א- שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ב- הגדלת אחוזי בניה למטרות עיקריים ולשירות ל 91.83% מתוכם 80% שטח עיקרי.
ד.קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו.קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלוםשגב שלום

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=185025
קואורדינטה Y Y=567662

שכונה א' מגרשים 142 בשגב שלום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100429חלק49161
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 330שגב שלום - חלק א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2012תאריך פרסום: 09/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6458. עמוד: 5763. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2012
קבלת תכנית23/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141431/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית