מגרשים 201-208 מושב שובה

תוכנית 7/ 03/ 149/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 201-208 מושב שובה
מספר: 7/ 03/ 149/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת גבולות וגדלי מגרשים ע"י שינויים בייעודי קרקע משצ"פ למגורים א'
ושינויים בקווי בנין

עיקרי ההוראות:
1. שינויים בייעודי קרקע משצ"פ למגורים א'
2. שינוי קווי בנין במגרשים
3. שינוי גבולות המגרשים
4. קביעת השימושים והתכליות
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשובה

תיאור המיקום:
קואורדינטה Y 595500
קואורדינטהX 156700
שכונת ההרחבה הקהילתית. בשולי וממערב למרכז המושב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
995חלק44-4735
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 149/ 8מושב שובהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5681. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2009
קבלת תכנית01/03/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית