מגרשים 26 - 27 במתחם המרינה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מגרשים 26 - 27 במתחם המרינה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת 7 יחידות דיור למגרש וסה"כ 14 יח"ד ב- 2
המגרשים באזור מגורים מיוחד כמפורט להלן:
ב. הגדלת היקפי הבניה המירביים ב- 1850 מ"ר שטחים
עיקריים והפחתת היקפי הבניה מירביים ב- 1426 מ"ר
שטחי שירות, לכל מגרש.
ג. קביעת קווי בניין שונים לפיתוח המגרשים ולבניינים עצמם
בהתאם לבינוי המוצע, באופן שעקרונות הבינוי במרינה
מתכנית מתאר 70/101/02/3 יישמרו.
ד. שינוי במספר הקומות המירבי ובמיקומן מעל ומתחת
לכניסה הקובעת.
ה. קביעת גובה מירבי.
ו. צירוף נספחי בינוי וחניה הכוללים הנחיות בנוגע לפיתוח
השטח, וקביעת שטחים לחנייה פרטית.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: מיתחם המרינה 5
רחוב אגוז 15, 17

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 70עורף מרינה, מלונאות ונופש - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 746. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/06/2005
החלטה בדיון בולחוף25/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 279. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר22/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים03/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2004
קבלת תכנית15/07/2003