מגרשים 704, 705 אשלים

תוכנית 20/ מק/ 3038

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 704, 705 אשלים
מספר: 20/ מק/ 3038
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לחלוקת מגרשים קיימים מס' 704 ו- 705.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תאי שטח למגרשים החדשים.
2. קביעת שימושים, הנחיו ומגבלות בניה.
3. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבאשלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39842חלק9-10, 1814, 47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/12/2011