מגרשים 858, 857 שכונת שפירא אפקים

תוכנית 23/ 03/ 104/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 858, 857 שכונת שפירא אפקים
מספר: 23/ 03/ 104/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ושינויים בקוי הבניין במגרשים מס' 858,857,שכונת שפירא אופקים.

עיקרי ההוראות:
א- שינוי בקווי הבנין והתאמתם למצב הקיים בפועל .
ב - הגדלת אחוזי בניה ל- 70% שטחים עיקריים לשני המגרשים מס' 858,857 ו16 מ"ר שטח
שירות לכל יח"ד
ג - קביעת התכליות והשימושים המותרים.
ד - קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ה - קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
שכונת שפירא מגרשים 858, 857

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39634חלק122, 199348, 367, 369, 371
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 60שכונת שפיראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4705. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/04/2012
החלטה בדיון באישור תכנית19/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 50. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2010
קבלת תכנית31/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100919/09/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122830/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001005/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה