מגרשים 907, 950, 300, 301 - שכונת רפאלי אשקלון

תוכנית 4/ מק/ 2166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 907, 950, 300, 301 - שכונת רפאלי אשקלון
מספר: 4/ מק/ 2166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש במגרשים 950, 300 ו- 301
לפי סעיף 62 א א (א) 1 דהיינו מגרש 300 יהיה בשטח 3.885 דונם
(במקום 4.669) מגרש 301 יהיה בשטח 3.874 (במקום 4.669)
ובמגרש 129 ללא שינוי בשטחו, לפי סעיף ב'.
ב. שינוי במיקום קוי בניין בהתאם לגבולות החדשים ללא שינוי בערכים..
ג. שינוי תכנית בינוי מנחה בק.מ. 1:1000 לפי סעיף 62 א (א) (5).
ד. שינוי חלוקת שטחי בניה במגרשים 300 ו- 301 לפי סעיף 62 א (א) 6
דהיינו במגרש 300 במקום 7,980 מ''ר שטח עיקרי יהיה 6,650 מ''ר,
מגרש 301 במקום 5,300 מ''ר שטח עיקרי יהיה 6,650 מ''ר.
ה. תוספת 3 קומות עפ''י סעיף 62 א (א) 9 בתיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1935חלק64
1966חלק28, 31, 53, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 02/ 101/ 123שכונת רפאלי - אזור ברנעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/04/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה07/12/2006
פרסום לאישור ברשומות30/10/2006תאריך פרסום: 30/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5592. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר20/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200603607/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200601020/04/2006