מדרשת כישורית

תוכנית ג/ 11971

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מדרשת כישורית
מספר: ג/ 11971
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למוסד/ מדרשה ודרכי גישה.
2. קביעת ופרוט התכליות המותרות.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק32-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
תוכניתג/ 12713כביש גישה לתובל ופלךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2399. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים12/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות09/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1839. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2003. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2001
קבלת תכנית26/06/2000