מוטל בית השיטה

תוכנית ג/ 10655

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוטל בית השיטה
מספר: ג/ 10655
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי לת.ב.ע. מס' ג/ 8596 תחנת תידלוק בית השיטה ע"י הגדרת מגרש למלונאות, חלוקת מגרשים חדשים, שינוי קווי בנין, תוספת זכויות בניה ללא שינוי בגבול התכנית הקיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8956יעוד שטח מסחרי לתחנת דלק, כפר כנאשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 382. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו23/07/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית10/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית19/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2000תאריך פרסום: 09/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4932. עמוד: 324. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1998
קבלת תכנית27/04/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800723/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית