מול הפארק

תוכנית 5/ 03/ 104/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מול הפארק
מספר: 5/ 03/ 104/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח אזור מסחר ומשרדים ותחנת תדלוק, ברחוב חיל ההנדסה באר שבע.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד אזור תעשיה לאזור משולב מסחר ומשרדים וכן תחנת דלק מדרגה ב'.
2. קביעת שטחי בניה עיקריים : 15,000 מ"ר מסחר ו 16,000 מ"ר משרדים.
3. קביעת התכליות המותרות, זכויות הבניה, קווי הבניין, הגובה והוראות הבניה.
4. קביעת הוראות והנחיות סביבתיות ולתשתיות.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 182200
קואורדינטה Y 572300

ממזרח למתחם ביג ומדרום למתחם B7 על רחוב חיל ההנדסה והמשק ב"ש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38046חלק1-3, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 104/ 49אזור תעשיה באר שבעשינוי
תוכנית5/ מק/ 2332מרכז BIG - באר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2594. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים12/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/01/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6286. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית08/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2008
קבלת תכנית14/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה