מוסד גני עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסד גני עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח המתחם והשטח למוסד והתאמת תוואי דרכים
למציאות, הכל ע"י השינויים ביעודי קרקע.
קביעת הוראות בניה למגרש מס' 305

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
גושים: 3855 , 1 / 100168

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק28
38573חלק2-5, 7-84, 86-114
100424חלק11-12, 176
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/04/1993תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4104. עמוד: 2396. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/03/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה22/03/1993
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1992תאריך פרסום: 12/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4056. עמוד: 346. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 15/09/1992.
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1992
קבלת תכנית24/11/1991