מוסד חינוכי שיקומי- שנטי במדבר

תוכנית 20/ 02/ 101/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסד חינוכי שיקומי- שנטי במדבר
מספר: 20/ 02/ 101/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת "מוסד חינוכי שיקומי שנטי במדבר"
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. שינוי יעוד מאזור חקלאי ליעודים הבאים: מוסד חינוכי שיקומי,
שטח לחקלאות שיקומית, שטח לשימור נופי, אזור חקלאי
ודרכים מקומיות לסוגיהן.
ד. ביטול תכנית כפר התקוה הטובה מס' 226/03/20.
ה. שינוי יעוד אזור כפר התקוה הטובה מאזור מגורי מטופלים,
אזור מגורי סגל, אזור למבני ציבור, אזור למבני משק, שטח
ספורט, שטח פרטי פתוח, מתקנים הנדסיים ודרכים וחניות
לשטחים פתוחים.
ו. הסדרת המעמד הסטטוטורי של דרך ראשית מס' 40 ודרך
מקומית מס' 408 בתחומי התכנית.
ז. קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי הבניין,
גובה הבניה ומספר הקומות, אחוזי הבניה, הנחיות העיצוב
האדריכלי, הוראות פיתוח התשתיות, הוראות בדבר שמירת
הנוף ואיכות הסביבה, הוראות בדבר שימוש בחומרי בניה
מקומיים וקביעת תנאים להוצאת היתר בניה ביעודי הקרקע הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
מקום: נ.צ. 170500/530500 בצומת ציפורים מדרום
למערב למדרשת בן גוריון וממערב לכביש 40.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39014חלק2
39022חלק1
39023חלק2, 5
39025חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2339. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 836. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/10/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה25/08/2003
קבלת תכנית30/07/2003