מוסד צדקה "יד עזרה" , מושב מירון

תוכנית ג/ 16298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסד צדקה "יד עזרה" , מושב מירון
מספר: ג/ 16298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצבו של מוסד צדקה קיים ומתן אפשרות להשלים את בנייתו.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מקריית רשב"י למבנים ומוסדות ציבור
שינוי קווי בניין
קביעת זכויות והוראות בניה.
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילמירון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13688חלק77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4069מושב מירוןשינוי
תוכניתג/ 12092אתר קבר הרשב"י מירוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 453. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2009. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות17/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3651. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2006
קבלת תכנית25/04/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה