מוסדות חינוך וקהילה במתחם קרית החינוך

תוכנית 23/ 03/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסדות חינוך וקהילה במתחם קרית החינוך
מספר: 23/ 03/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת מגרשים עבור קהילת מוסדות חינוך וקהילה.
2. התאמת גבולות במגרש צ-44 בתכנית 23/ מק/ 2011 למגרש החדש.

עיקרי ההוראות:
שינוי תחום השטח המיועד לאזור מבנים ומוסדות ציבור לחינוך לפי תב''ע 23/ מק/ 2011,
תוך ביטול שטח ציבורי פתוח ויצירת חדש בשטח זהה, שינוי היעוד למבנים ומוסדות ציבור, ביטול של הגבלת השימוש עבור בי''ס יסודי בלבד, הגדלת תכסית מותרת, ללא שינוי נוסף לתב''ע 23/ מק/ 2011 וללא תוספת שטחי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ מק/ 2011הרובע הדרומי - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/12/2011
קבלת תכנית15/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012