מוסדות ציבור ברחוב אטד פינת רחוב צבר

תוכנית 24/ 03/ 156

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסדות ציבור ברחוב אטד פינת רחוב צבר
מספר: 24/ 03/ 156
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למגרשים להקמת מוסדות ציבור.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת מבני ציבור.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגלות בניה.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38220חלק39, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 03/ 107ערד, רובע נעוריםשינוי
תוכנית24/ 03/ 107/ 11/ אנעוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2011
קבלת תכנית05/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012