מוסדות ציבור רחוב שבטי ישראל

תוכנית 22/ 03/ 102/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסדות ציבור רחוב שבטי ישראל
מספר: 22/ 03/ 102/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התאמת גבולות מגרש למצב הקיים בשטח.
2. שינוי יעוד שטח משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור וקביעת הוראות וזכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. הסדרת גבול מגרש והתאמת רדיוס ע"י ביטול דרך.
2. שינוי יעוד המגרש משטח ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור.
3. קביעת הוראות בניה, זכויות בניה וקווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבותשבטי ישראל

תיאור המיקום:
מגרש פינתי באזור מגורים, בצומת רח' שבטי ישראל ממערב ודרך סטטוטורית מדרום.
קואורדינטה X = 161,480
קואורדינטה Y= 592,450

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39630חלק7650, 62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2426. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים12/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 209. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה03/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2008
קבלת תכנית01/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901428/12/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107930/10/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901203/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה