מוסדות ציבור רח' משעול בעל הנס

תוכנית 22/ 03/ 102/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסדות ציבור רח' משעול בעל הנס
מספר: 22/ 03/ 102/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנים ומוסדות ציבור ע''י שינוי יעוד הקרקע והגדרת זכויות בניה ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של קרקע משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור ושינוי יעוד משצ"פ לדרך.
- קביעת הוראות והנחיות בנייה:
- קביעת זכויות בניה.
- קביעת הנחיות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.
- קביעת השימושים והתכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
צומת בין רחובות משעול בעל הנס והרב קאלישר
קואורדינטה X 161,050
קואורדינטה Y 592,550

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39629חלק30138, 151
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1835. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6001. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/06/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2010
קבלת תכנית20/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים127430/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001520/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה