מועדון ימי ודורבן ימי בחוף אולגה, חדרה

תוכנית חפאג/ 1177/ חד/ 1177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מועדון ימי ודורבן ימי בחוף אולגה, חדרה
מספר: חפאג/ 1177/ חד/ 1177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת השימוש במתחם מועדון השייט:
- קביעת הוראות מפורטות בדבר מיקום והקמה של דורבן ימי, כולל:
1. מידות אורך, רוחב ועומק.
2. סוג האבן, משקלה ושכבותיה.
3. מידות החציבה.
4. מתן נתונים הידרוגרפיים.
5. הוראות בדבר מתן היתר בניה.
- קביעת הוראות בדבר בינוי ושימוש במגרש המיועד למבנה ציבורי-מועדון שייט.
- קביעת הסדרי כניסה, יציאה וחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפה

תיאור המיקום:
התכנית כוללת שטח מי הים, הנמצא בחלק הצפוני של אתר
"כפר הים" בחוף הים של גבעת אולגה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10011חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 450מיתאר חדרהשינוי
תוכניתחד/ 764איזור תיירות מלונאות ונופש מצפון מערב לגבעת אולגה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2013. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2051. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/01/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית29/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2001
קבלת תכנית07/03/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39501/04/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21029/04/2003